Aftale om direkte afregning
med lejere i lejligheder og parcelhuse

Undertegnede er indforstået med følgende:

  1. At jeg – iht. vandværkets vedtægter og regulativ – indestår for betaling af hele ejendommens driftsbidrag, uanset at opkrævning sendes til lejer.
    Indgår betaling fra en lejer ikke rettidigt, rykkes én gang. Hvis betaling herefter ikke indgår rettidigt, fremsendes opkrævning til ejeren med betalingsfrist på 8 dage.
    Overskrider ejeren denne betalingsfrist, afbrydes ejendommens vandtilførsel uden varsel.
  2. Ved flytning påhviler det ejeren, at give meddelelse herom til vandværket.
  3. Aftalen kan af både vandværk og ejer opsiges skriftligt til omgående ophør.
  4. Ejer og lejer indgår hermed aftale om, at vandværket fremover opkræver driftsbidrag direkte hos lejeren.